Bezpečnost práce na soustruhu

Bezpečnost práce na soustruhu: Tipy, na co si dát pozor

Každá řemeslná činnost s sebou nese určité riziko poranění či úrazu. Obsluha soustruhu přitom není žádnou výjimkou. Je-li práce na soustruhu vaší obživou, ať už z pozice zaměstnance či podnikatele v oblasti obrábění, je potřeba věnovat značnou pozornost příslušným bezpečnostním předpisům, jejichž dodržování je zákonnou povinností každé odpovědné osoby.

Obecně mají být pracoviště se stroji a zařízeními na obrábění kovů vybavena a uspořádána tak, aby pracovní podmínky zaměstnanců z hlediska BOZP odpovídaly jednak bezpečnostním požadavkům, jednak hygienickým limitům kladeným na pracoviště a pracovní prostředí. U samotných kovoobráběcích strojů je kladen důraz především na jejich technický stav, údržbu a seřízení, ochranné prvky a v neposlední řadě i na osobní ochranu pracovníků a způsob obsluhy takovýchto strojů.

Rizika práce na soustruhu a jak jim předcházet

Jak již bylo zmíněno v samotném úvodu, jedná se o pracovní činnost nesoucí s sebou celou řadu zdravotních rizik. Největší počet úrazů je přitom způsoben:

  • poraněním rukou o ostří nástrojů (např. pořezáním o soustružnické nože při upínání a výměně obrobků, při čištění aj.),
  • odletujícími třískami, jejichž následkem dochází k očním poraněním, popálení rukou a obličeje,
  • používáním nevhodného nebo poškozeného nářadí či
  • zachycením vlajících oděvů, neupnutých rukávů, vlasů, náramků, hodinek atp. do soustružnického stroje.
Třísky ze soustruhu

Za účelem prevence vzniku takovýchto rizik je potřeba plnit si řádně své pracovní povinnosti a dodržovat příslušné bezpečnostní zásady. A právě o těch si povíme v následujících řádcích.

Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti obrábění

Jste-li v pozici zaměstnavatele, ze všeho nejdříve je potřeba seznámit zaměstnance se stroji, které budou obsluhovat. To zahrnuje jednak školení týkající se samotné práce se zařízením, a jednak i školení obecné bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Dále je třeba dbát na to, aby se soustruhem pracoval pouze oprávněný a zdravotně způsobilý pracovník. Není-li danému zaměstnanci po zdravotní stránce dobře (např. se mu motá hlava), rozhodně by stroj obsluhovat neměl.

Práce se soustruhem - školení

Samotné stroje je potřeba vybavit bezpečnou zábranou nebo ochranným zařízením, a to v souladu s příslušným nařízením vlády. Stroje také musí být podrobeny pravidelným prohlídkám, při nichž se kontroluje jejich bezchybná funkčnost.

Další povinností zaměstnavatelů je kontrola dodržování všech zásad BOZP ze strany pracovníků a s tím související penalizace za jejich nedodržování. Mimoto zaměstnancům musíte zajistit a přidělit předepsané ochranné osobní pracovní pomůcky (OOPP). Z oděvů se jedná především o vhodné pracovní kalhoty a koženou obuv (která snižuje nebezpečí proříznutí podrážky třískami), případně kombinézu, blůzu aj. Z doplňků je to pak zejména řádná ochrana sluchu v podobě sluchátek (resp. mušlových chráničů) či špuntů do uší. Vedle hluku je nutné chránit zaměstnance také před zplodinami uvolňujícími se při obrábění, například s pomocí respirátorů či odsávání.

Co se pracovního prostředí jako takového týče, je naprostou samozřejmostí zajistit pracovníkům přijatelné ergonomické podmínky, jako jsou např. důstojný a dostatečně velký prostor, vyhovující teplota, přítomnost osvětlení aj., které je budou chránit i z dlouhodobého hlediska.

Povinnosti zaměstnanců obsluhujících soustruh

Nejen zaměstnavatelé, ale také zaměstnanci – tedy především ti – jsou povinni dodržovat několik bezpečnostních zásad, a to jak před zahájením práce na stroji, za jeho provozu i po ukončení práce se strojem.

Před zahájením práce na stroji

Jste-li v pozici zaměstnance, jste před započetím práce povinni provést kontrolu stroje a všech jeho částí. Ověřte si, zda na jeho funkčních částech neleží nějaké předměty, zda jsou ovládací prvky stroje ve správných polohách a zda jsou v provozu ochranná a bezpečnostní zařízení. Dále se provádí kontrola funkčnosti upínacího zařízení. Vedle funkčnosti je potřeba sledovat mimo jiné i opotřebení stroje.

Samozřejmostí je pak vhodně zvolená pracovní obuv a oděv, který nebude nikde odstávat nebo vlát, a taktéž absence doplňků v podobě náramků, řetízků, šátků atp. Existuje-li riziko zachycení vlasů do stroje, je nutné použít ochrannou čepici.

Za provozu stroje

Při výměně nástrojů a obrobků, případně při měření či kontrole jakosti povrchu, zastavte vřeteno stroje. Při výměně těžších obrobků a nástrojů používejte zdvihací zařízení. Zároveň upínejte pouze takové předměty, pro něž je upínací zařízení určeno.

Není-li daný stroj vybaven ochranným krytem sloužícím jako ochrana proti odletujícím třískám, užívejte také pomůcky na ochranu zraku – nejčastěji ochranné brýle či obličejový štít. K odstraňování třísek pak používejte pouze k tomuto účelu určené pracovní nástroje, nikoliv ruce! Při samotném obrábění nepoužívejte rukavice, neboť zde hrozí riziko zachycení rotujícím strojem. Použití ochranných rukavic je přípustné pouze tehdy, je-li pracovník při výměně nebo upínání obrobku či nástrojů vystaven riziku pořezání nebo popálení.

Ochranné pracovní oděvy a pomůcky pro svářeče

Po ukončení práce se strojem

Po ukončení práce se strojem je potřeba uklidit všechny nástroje, ochranné pomůcky, nářadí, měřidla, řezné kapaliny a zpracovaný materiál na své místo a uvést pracoviště do pořádku, tzn. zbavit se třísek, odpadového materiálu, prachu atp.

Použité čistící nástroje a pomůcky ukliďte do kovových uzavíratelných nádob. Všechny páky stroje uveďte do neutrálních poloh a zkontrolujte, zda je stroj vypnutý.

Napsat komentář