1. Obsah a účel dokumentu
 2. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.veashop.cz, našimi klienty a zájemci o naše služby.
 3. Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno. Jen pro úplnost uvádíme, že osobní údaje jsou pouze údaje týkající se fyzických osob (podnikajících i nepodnikajících), ovšem při naší činnosti přistupujeme stejně pečlivě i k údajům týkajícím se našich klientů – právnických osob.
 4. Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a proto postupujeme při zpracování osobních údajů jak podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tak i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupila v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Kliknutím na číslo nařízení v předchozí větě se dostane přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazujeme.
 5. Obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká:
 6. I. Obsah a účel dokumentu
  II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat
  III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme
  IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje
  V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
  VI. Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů
  VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv
 7. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat:

VeaCom s.r.o.
IČ: 27581063, se sídlem Praha 5, Strakonická 3367 A1, PSČ 15000
jsme zapsaní v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. C116995
kontaktní e-mail: info@veamedical.cz, kontaktní telefon: +420 255 739 707
naše webové stránky: www.veashop.cz
(dále jen „Správce“)

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním registračního formuláře na našich webových stránkách, uvedením údajů do zřízeného uživatelského účtu na našem webu, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv a plněním služeb. Osobní údaje mohou být poskytnuty i při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (SMS zprávy, zprávy v aplikacích typu Skype, Viber, Whatsapp, Telegram). Předpokládáme, že veškeré údaje, které nám poskytujete, jsou údaje pravdivé, přesné a aktuální. Pokud dojde k jejich změně, sdělte nám to prosím obratem, aby mohla být naplněna zákonná povinnost zpracovávat pouze přesné a správné údaje.

Zpracováváme i údaje z veřejných rejstříků (zejména pro uvedení či kontrolu vašich identifikačních údajů do smluv). Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem.

Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, jen v některých případech bychom vám bez poskytnutí údajů nebyli schopni poskytnout naše služby, tj. zejména zajistit aukci a zprostředkování prodeje vozidla, poskytnout službu (např. pro poradenství jsou určité vstupní údaje nezbytné). Povinně nám údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.

Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

 1. Běžné osobní údaje, které zpracováváme:
  Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, rodné číslo, IČ, DIČ, pozice v právnické osobě, pokud je naším klientem a vy ji zastupujete, telefonní číslo, e-mail, URL vašich webových stránek, informace o objednaných a poskytnutých službách, informace o vlastnictví vozidla, které na našem aukčním portále prodáváte, údaje o realizované aukci a údaje ze souvisejících smluv a dokumentace.
 2. Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracováváme:
  Nezpracováváme žádné zvláštní kategorie osobních údajů.
 3. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?
 4. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu a dodat vám vámi objednané služby, zajistit vám účast v aukci a registraci na našem portálu a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, rodné číslo, IČ, DIČ, pozice v právnické osobě, pokud je naším klientem a vy ji zastupujete, telefonní číslo, e-mail, URL vašich webových stránek, informace o objednaných a poskytnutých službách, údaje o realizované aukci a údaje ze souvisejících smluv a dokumentace.

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi, resp. i realizace úkonů nutných k uzavření smlouvy. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Může jít i o smlouvu uzavřenou vyplněním a odesláním registračního formuláře na webových stránkách a jejím potvrzením z naší strany, přičemž součástí takové smlouvy jsou i obchodní podmínky uvedené na našich webových stránkách (souhlas s nimi „zaškrtáváte“ před odesláním registrace).

K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.

 1. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracováváme tyto osobní údaje: jméno, příjmení, titul, adresa, IČ, DIČ, informace o poskytnutých službách.
Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

 1. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:
Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.

Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení (informací o našich službách, chystaných aukcích a novinkách v naší nabídce) budeme zpracovávat tyto osobní údaje našich klientů: jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefonní číslo. Zasílání obchodních sdělení na váš mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v mailu uvedený. Pokud bychom pro zaslání naší nabídky nebo informací o novinkách používali klasickou tištěnou formu nebo telefonní hovor nebo některou z komunikačních aplikací typu SMS, Skype, VIber, Telegram, i zde budeme respektovat, pokud nám dáte vědět, že si další kontakt nepřejete.

 1. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu

Pokud zatím nejste naším klientem, budeme zpracovávat vaše osobní údaje k zasílání nabídky našich služeb/produktů jen s Vaším souhlasem.
Váš souhlas bychom potřebovali (a to i u našich klientů) k zasílání nabídky služeb/produktů našich obchodních partnerů. Před tím, než nám váš souhlas udělíte, budeme vás informovat o tom, k jakým údajům a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

 1. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, poskytovatele softwarových aplikací, prodejce vozidel nebo zboží, které kupujete. Se zpracovateli uzavíráme písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí.

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

 1. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů
 2. Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

 1. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné). Opravu vámi zadaných údajů v uživatelském účtu můžete učinit i sami.

 1. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

 1. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

 1. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

 1. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

 1. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu info@veamedical.cz. Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píšeme v článku VI. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.veashop.cz/ochrana-osobnich-udaju/. Toto znění je účinné od 25.5.2018.